Terapia dzieci z CZR, Autyzmem i Zespołem Aspergera

Diagnoza

Diagnoza w kierunku CZR, w tym Autyzm i Zespół Aspergera wykonywana przez Zespół Specjalistów: lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, psycholog, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta S.I., konsultant lekarz neurolog.

Psycholog

Na podstawie zebranego wywiadu i po otrzymaniu opisów z konsultacji od specjalistów z Zespołu, przygotowuje opinie diagnostyczne dla pacjentów. Ściśle współpracuje z lekarzem psychiatra i ustala programy terapii.

TUS

Metoda ukierunkowana na poprawę funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży. Regularne zajęcia grupowe oddziaływane za pomocą różnorodnych form oddziaływania: ćwiczenia, rozmowy, dyskusja, scenki.

Warsztaty psychologiczne

Prowadzone dla dzieci starszych i młodzieży. Mają na celu wsparcie osób  dorastających, wchodzących w nowy etap edukacyjny, emocjonalny. Warsztaty, to również wsparcie naszych absolwentów, którzy rozpoczynają dorosłe życie

Terapia zajęciowa

Forma rehabilitacji, która polega na uczestnictwie w warsztatach artystycznych, ruchowych, integracyjnych. Jej celem jest zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej pacjenta.

Integracja Sensoryczna

Terapia polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne: słuch, wzrok, węch, dotyk, smak oraz płynące z ciała zmysły wewnętrzne: równowaga i czucie głębokie

Terapia ręki

Usprawnianie funkcji rąk. Przeznaczona dla każdego pacjenta, które doświadcza trudności w obszarze samoobsługi, prawidłowego chwytu pisarskiego oraz czynności dnia codziennego w obszarze motoryki małej. 

Pedagog specjalny

Celem terapii pedagogicznej jest pomoc oraz wsparcie dzieci z zaburzeniami lub deficytami edukacyjnymi na miarę ich potrzeb i możliwości poprzez stymulowanie i usprawnianie rozwoju umysłowego.

Logopeda

Logopeda to przede wszystkim terapeuta mowy. Zajmuje się diagnostyką, leczeniem wad wymowy i wszelkiego typu zaburzeń związanych z mową występujących u dzieci i dorosłych. Terapię logopedyczną realizuje się zazwyczaj z terapią ręki. 

Trening komunikacji

Ćwiczenia mające na celu rozwój komunikacji werbalnej - naukę mówienia i słuchania lub niewerbalnej. Komunikacja niewerbalna jest wieloznaczna, to samo uczucie można przekazać w różny sposób. 

Warsztaty interaktywne

Rozwijanie sprawności i umiejętności w środowisku szkolnym, nauka relaksacji, panowania nad emocjami. 

Metoda Dobrego Startu

Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego, służy do aktywizacji rozwoju psychomotorycznego i ich integracji oraz korygowania zaburzeń tego rozwoju, co stwarza warunki do prawidłowego procesu uczenia się.

Rodzaj  i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Placówka świadczy usługi w ramach opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczenia
dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi
całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w ramach
Umowy z NFZ oddział mazowiecki.