Polityka Prywatności i plików cookies określa sposoby i zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.krasnal.org.pl, dobrezakupy/krasnal.org.pl Korzystanie z wymienionych stron internetowych oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i plików cookies.

Administratorem danych osobowych w szczególności osób przeglądających strony, osób dodających komentarz, osób kontaktujących się z Administratorem e-mailowo, telefonicznie lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych), osób, które zdecydowały się na obserwowanie na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram) lub w inny sposób zostawiły swoje dane na portalu społecznościowym (np. dodały komentarz, opinię, odpowiedź, wpis, itp.) jest Stowarzyszenie Krasnal, zwany dalej „Administratorem”.

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

W związku z realizacją wymogów RODO, Administrator informuje niniejszym o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu i korzystania z plików cookies: 

I. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL z siedzibą w Warszawie ul. Feliksa Pancera 10.  NIP 5241156628 REGON 011849480 zwany dalej „Administratorem” 

II. Kategorie danych osobowych

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych został ograniczony do niezbędnego minimum do świadczenia danych usług i zależy od celu przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi lub podjęcia określonych działań. Podanie danych, które nie są niezbędne do świadczenia danej usługi lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika na ich dalsze przetwarzanie. Wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie decyzji i zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

W przypadku Użytkowników korzystających ze świadczeń medycznych, zbierane i przetwarzane są następujące dane:

1. Dane identyfikujące takie jak: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;

2. Dane kontaktowe takie jak: adres, numer telefonu, adres zamieszkania, (opcjonalnie adres e-mail)

3. Dane zbierane i przetwarzane w celu postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia (odnośnie osób korzystających ze świadczonych przez Administratora usług medycznych, zarówno w ramach umowy NFZ, jak i komercyjnie);

4. Dane dotyczące płatności i inne informacje niezbędne do dokonania rozliczenia przetwarzania płatności, wystawienia faktur, księgowości.

W przypadku Użytkowników korzystających ze świadczeń medycznych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez Administratora dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej     w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji wizyty oraz odmową udzielenia świadczenia medycznego.

Podczas kontaktu za pośrednictwem e-maila, telefonicznie, poczty tradycyjnej lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) zbierane mogą być takie dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane, jeśli zostaną przekazane w treści korespondencji. Zakres zbieranych danych zależny jest od tego, jaką drogą Użytkownik korzysta kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się/wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi.

W sytuacji, gdy Użytkownik zdecyduje się na obserwowanie fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram) lub w inny sposób zostawi swoje dane na portalu społecznościowym (np. odpowiedź, polecenie, komentarz, wpis, opinię itp.), mogą być przetwarzane takie dane jak: imię i nazwisko, wizerunek (zdjęcie profilowe lub inne zdjęcia, które są publicznie dostępne i widoczne dla każdego) oraz inne informacje, które są publicznie dostępne. Jakie dane przekazuje Użytkownik zależy od ustawień prywatności na profilach społecznościowych.   

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy o działalności leczniczej, art. 24 Ust o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 6 ust. 1 RODO

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w przypadkach:

1. Wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, w szczególności zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych, rejestracji wizyty, komunikacji w związku z daną usługą, realizacji umowy i udzielenia świadczenia zdrowotnego, wystawienia recept na produkty lecznicze i wyroby medyczne, skierowań na badania lekarskie oraz prowadzenia dokumentacji medycznej

2. Upoważnienia osób trzecich do informacji o stanie zdrowia Użytkownika i do dokumentacji medycznej

3. Komunikacji, w tym telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, w tym w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem

4. Komentarzy na portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy do wpisów, wysyłanie wiadomości na pośrednictwem prowadzonego przez Administratora konta

5. Zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora,

6. Rozliczenia usługi w postaci realizacji świadczenia zdrowotnego

7. Wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

8. Administrowania i zarządzania serwisem dobrezakupy/krasnal oraz stroną www.krasnal.org.pl

9. Administrowania i zarządzania stronami na innych platformach (np. Facebook, Instagram itp.)

10. Rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

11. Ustalenia, dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora);

12. Zapisu oraz odbycia praktyk lub stażu w NZOZ Krasnal – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

13. Podejmowania kontaktów biznesowych w NZOZ Krasnal– na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust.1 lit .f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); 

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych 

Administrator będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania:

1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, będą przetwarzane przez okres wypełnienia tych obowiązków i wymagany przez przepisy prawa, a w przypadku gdy stanowią dokumentację medyczną – przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

2. Dane osób odbywających staż będą przetwarzane do czasu zakończenia stażu lub szkolenia z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń z tym związanych oraz przepisów podatkowych.

3. Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a po tym czasie, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń i okres przechowywania dok księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjmowaniem i obsługą zgłoszeń i zapytań kierowanych za pośrednictwem      e-maila, telefonu, innych środków porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w przyszłości, jeśli archiwizacja będzie uzasadniona z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z  „polubieniem” lub „obserwowaniem” fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym (np. Facebook, Instagram) oraz dane osobowe, które Użytkownik przekazuje w inny sposób na portalu społecznościowym (np. dodanie komentarza, wpisu, opinii itp.) będą przetwarzane przez okres istnienia fanpage’a lub konta na portalu społecznościowym. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z funkcji „Lubię to”, „Obserwuj” itp., usunąć komentarz, wpis, opinię w sposób przewidziany w regulaminie danego portalu. Zasady korzystania z danego portalu społecznościowego ustalane są przez administratora tego portalu i wynikają z jego regulaminu i polityki prywatności. Użytkownik może usunąć swoje dane z portali społecznościowych zgodnie z regulaminem danego portalu.

6. Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.

7. Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym realizacji wymagań prawnych w zakresie prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających     z RODO będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa.

8. Dane osobowe przetwarzane w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.

9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych lub osiągnięcia celu przetwarzania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie                z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych 

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez zewnętrznych usługodawców, z usług których korzysta Administrator świadcząc usługi na rzecz Użytkowników. Dostęp do danych Użytkowników mogą mieć:

1. Podmioty i organy (np. sądy, prokuratura, policja, urząd skarbowy), którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty lub organy uprawnione do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

2. Podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do świadczenia przez Administratora usług medycznych;

3. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług zdrowotnych, inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;

4. Osoby upoważnione przez Użytkownika w ramach realizacji jego praw jako pacjenta;

5. Podwykonawcy (np. osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, księgowi, prawnicy)  przetwarzający dane osobowe Użytkownika na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli dostęp do danych Użytkownika przez te podmioty jest konieczny i przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa;

6. Usługodawcy, którzy są wewnętrznymi lub zewnętrznymi dostawcami Administratora  w kraju lub za granicą, np. hostingodawcy. 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, zgodnie z RODO przysługują mu następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do danych osobowych w tym uzyskania ich kopii,
– prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

– prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Wskazane powyżej uprawnienia nie mają charakteru bezwzględnego i w określonych sytuacjach Użytkownik nie będzie mógł z nich skorzystać, a Administrator ma prawo odmówić ich spełnienia (np. w sytuacji żądania usunięcia danych zgromadzonych w dokumentacji medycznej lub prawa do uzyskania kopii danych, które to uprawnienie to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, takie jak np. prawa autorskie, czy tajemnica zawodowa).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego zgoda, ma on prawo wycofania udzielonej zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), w sytuacji gdy Użytkownik ma podejrzenie, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do IODO poprzez adres e-mail: biuro@krasnal.org.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia. 

VII. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego 

Administrator nie planuje przekazywać Danych Osobowych do państwa trzeciego.

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google czy Facebook dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.  Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych, np.: Google LLC: https://policies.google.com/privacy https://www.facebook.com/privacy/explanation

Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. 

VIII. Wymóg podania danych osobowych 

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, oznaczonych, jako obowiązkowe, jest warunkiem możliwości świadczenia usług  oraz zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora związanych z prowadzoną przez niego działalnością.

W przypadku niepodania obowiązkowych danych osobowych Administrator zmuszony jest odmówić realizacji świadczenia usług oraz zawarcia umowy. Jeśli nie chcesz korzystać z usług lub funkcji dostępnych w Serwisie dobrezakupy/krasnal, nie musisz podawać swoich danych osobowych. 

IX. Mechanizm cookies 

Serwis używa niewielkich plików (informacji tekstowych), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator  zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). W ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies. Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z urządzenia końcowego Użytkownika. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkowników.

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania). Podczas pierwszego wejścia Użytkownik wyraża zgodę na cookies, żeby móc dalej korzystać z zawartości strony. Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić powinien opuścić stronę, zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla urządzeń końcowych, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do nich wirusy. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia końcowego. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji. 

X. Cookies innych podmiotów

Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich, które mogą używać plików cookies lub podobnych technologii. Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich Administrator opiera na jego prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu stroną, analizie danych oraz prowadzeniu marketingu własnych produktów i usług. W  takim przypadku podmiotom trzecim nie zostają przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane przez Administratora cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

W celu wykorzystania funkcji interaktywnych i popularyzacji Serwisu za pomocą mediów społecznościowych wykorzystywane są pliki cookies serwisów społecznościowych. Serwis wykorzystuje wtyczki, przyciski i inne narzędzia udostępnione przez serwisy społecznościowe (np. Facebook, Instagram, Twitter). Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do zewnętrznego portalu społecznościowego (np. Facebook, Instagram, Twitter), gdzie ma możliwość kliknięcia „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij”, itp. Wtyczki te mogą gromadzić pewne informacje na temat Użytkownika, tj. identyfikator, odwiedzana witryna, informacje dotyczące przeglądarki internetowej, data i godzina, jednak informacje te nie są przekazywane Administratorowi. Pliki cookies pozostawione przez wtyczkę podmiotu trzeciego mogą być aplikowane w urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta wchodząc na stronę i mogą być kojarzone z danymi, które są gromadzone w danym serwisie. Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwisy te pozyskiwały informacje dotyczące jego wizyt na stronie, powinien wylogować się z nich przed wejściem na stronę Administratora. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych przez administratorów serwisów społecznościowych znajdują się w ich politykach prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.