CELE STATUTOWE

Krasnal powstał w celu pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i umysłowo.

Statutowe cele Stowarzyszenia:

1.

Obrona interesów dzieci niepełnosprawnych.

2.

Wspieranie możliwie pełnego usamodzielnienia się dzieci niepełnosprawnych.

3.

Działanie na rzecz rozwoju różnych metod rehabilitacji.

4.

Motywowanie dzieci niepełnosprawnych do aktywności życioweji fizycznej.

5.

Niesienie pomocy dzieciom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, medycznej, charytatywnej.

6.

Pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin.

7.

Uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

8.

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin.

9.

Prowadzenie szerokiej pomocy dla rodzin – psychoedukacja, grupy wsparcia.

10.

Szkolenia informacyjne dla rodziców, pedagogów i innych zainteresowanych osób.

11.

Czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka i człowieka.

12.

Działanie na rzecz promocji zdrowia.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL
KRS: 00000 25838

PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL 03-187 Warszawa, ul. Pancera 10 tel. 22 670-30-86

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
69 2030 0045 1110 0000 0312 2360

Visit Us On Facebook